Oficiálne pravidlá súťaže

 

Súťaž: Deň v škôlke so Spievankovom. Viac info tu: /sutaz/

1. Usporiadateľ súťaže

1.1 Usporiadateľom súťaže “Deň v škôlke so Spievankovom“ pre Spievankovo (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TONADA s. r. o., Studenohorská 28, 841 03 Bratislava, IČO: 45263523, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 61902/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha od vyhlásenia 24.09.2018. do 07.10.2018 do 18:00 hod.

2.2  Súťaž prebieha na sociálnej sieti YouTube, Facebook a tiež aj na weboch užívateľov popísaných v bode 3.1

3.Podmienky účasti v súťaži

3.1 Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook a tiež aj majiteľov webov (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmito pravidlami.

3.2 Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho. 

3.3 Do súťaže sa môžu zapojiť len škôlky na Slovensku

3.4 Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre. Zapojením sa do súťaže Súťažiaci súhlasí s podmienkami ochrany osobných údajov

3.5 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

3.6 Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Pravidlá súťaže

4.1 Úlohou súťažiaceho je zazdielať svoje obľúbené video z YouTube kanála Spievankovo a poslať email v termíne uvedenom v bode 2. na a dresu spievankovo.sutaz@gmail.com s adresou škôlky pre ktorú chce výhru získať. Emaily prijaté mimo termínu uvedenom v bode 2. nebudú do súťaže zahrnuté. V určený deň a hodinu, ktoré sú uvedené v bode 2. sa súťaž zastaví. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viac krát, tým že zazdiela rôzne videá zo Spievankova podľa tohto bodu. S každým 1 zdieľaním videa môže zaslať 1 email s adresou školky a zapojiť sa tak aj viac krát do súťaže. Zo všetkých súťažiacich bude vyžrebovaný jeden výherca ktorého žrebuje zástupca usporiadateľa súťaže.

4.2 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.


5. Ceny

5.1 Cenu do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. Celkový počet cien v súťaži: 1. V rámci súťaže je možné získať nasledujúcu cenu: Deň v škôlke so Spievankovom. Na jeden deň príde do Vašej škôlky Spievanka a Zahrajko, strávia s deťmi celý deň v škôlke a pripravia pre nich veselý a pútavý program. 

5.2  Výherca súťaže bude informovaní o výhre emailom, ako odpoveď na email cez ktorý sa do súťaže zapojil, najneskôr do 5 dní po skončení súťaže. 


6. Určenie výhercu

6.1 Vyžrebovanie výhercu súťaže prebehne v deň skončenie súťaže a výherca bude zverejnený vo videu priamo v YouTube kanáli Spievankovo

6.2 Výhercovi bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr 3 mesiace dní od zaslania kontaktných údajov.

6.3 Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a poštovú adresu škôlky je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom emailu najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom emailu. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo dodá nekompletné či zavádzajúce informácie, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi. Usporiadateľ má právo overiť príslušnosť jednotlivých členov rodiny platným dokladom totožnosti.

6.4 Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

6.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

6.6 Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.

6.7 Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či Usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.


7. Záverečné ustanovenia

7.1 Súťaž nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook a ani YouTube. Súťažiaci súhlasí s týmito oficiálnymi pravidlami súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook, či YouTube. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

7.3 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

7.4 Súťažiaci zapojením sa do súťaže vyhlasuje, že bude dodržiavať tieto pokyny pre komunitu YouTube. Súťažiaci ktorí tieto pokyny nesplnia, budú diskvalifikovaní.

7.5 Súťaž rešpektuje a zohľadňuje tieto Pravidlá a pokyny súťaží v službe YouTube

7.6 Služba YouTube a ani Facebook nie sú sponzorom tejto súťaže. Všetky náklady a zodpovednosť za súťaž znáša usporiadateľ


V Bratislave, dňa 17.9.2018