Skáče celá rodina 2021

Štatút súťaže “Skáče celá rodina 2021“ 

I. Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Skáče celá rodina 2021“ pre SPIEVANKOVO (ďalej len „Súťaž“)  je spoločnosť TONADA s. r. o., Rajtákova 19, 841 03 Bratislava, IČO: 45263523, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 61902/B (ďalej len „Usporiadateľ“). 

 

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 24.6.2021.-31.7.2021 do 24:00 hod.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/spievankovo a na sieti Instagram: https://www.instagram.com/spievankovo_official/

 

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Súťažiaci musí mať vytvorený osobný profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Užívateľské meno na Facebook-u (Instagrame) sa musí zhodovať s menom uvedeným v doklade totožnosti  súťažiaceho.

Odsek 3:   Súťažiaci musí byť autorom videa. Súťažiaci musí mať vysporiadané všetky práva a potrebné súhlasy všetkých osôb, ktorých podoba a prejavy osobnej povahy sú zachytené na videu, na účely zverejnenia a rozširovania videa  na  sociálnych sieťach (Facebook/Instagram) a na sieti Youtube, vrátane súhlasov zákonných zástupcov so zverejnením podoby a prejavov osobnej povahy ich maloletých detí. Za pôvod, vysporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a súhlasov dotknutých osôb  týkajúcich sa videa zasielaného do súťaže zodpovedá súťažiaci.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: a) potvrdzuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý alebo III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; b) potvrdzuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

Odsek 4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov alebo   ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

Odsek 6: Súťažiaci odsúhlasením týchto podmienok súťaže a zaslaním videa do súťaže poskytuje  usporiadateľovi súťaže súhlas so zverejnením videa alebo jeho časti a s jeho rozširovaním na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Súťažiaci zároveň berie na vedomie a súhlasí, aby súťažné video alebo jeho časť použil Usporiadateľ po ukončení súťaže na vytvorenie diela - letného klipu „Skáče celá rodina“, na vlastné  marketingové a propagačné účely Usporiadateľa súťaže, a na zverejnenie spracovaného diela na sieti Youtube /Facebook /Instagram v youtube kanáli SPIEVANKOVO a potvrdzuje, že disponuje potrebnými súhlasmi na zverejnenie podoby a prejavov osobnej povahy všetkých účastníkov videa a v prípade maloletých osôb aj všetkými súhlasmi ich zákonných zástupcov.

Súťažiaci berie na vedomie, že Usporiadateľ neposkytuje odmenu za použitie videa, na ktoré súťažiaci udelil Usporiadateľovi súhlas prihlásením a zaslaním videa do súťaže v rozsahu uvedenom vyššie.zaslaním videa dáva automaticky súhlas s jeho použitím na vytvorenie letného klipu „Skáče celá rodina“, na marketingové a propagačné účely, a na zverejnenie na sieti Youtube /Facebook /Instagram v kanáli SPIEVANKOVO.

 

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1:  Úlohou súťažiaceho je:

 •  natočiť čo najkvalitnejšie video od 15 do 60 sekúnd na ŠÍRKU /nie na výšku/ 
 • Video by malo obsahovať tancujúce /skáčuce/ dieťa, deti, súrodencov, kamarátov, dospelých, rodičov a pod., na pesničku „Skáčem sem, skáčem tam“. Pesničku nájdete na CD „Na diskotéke 2“, na spievankovo.sk, na Spotify, ITunes alebo GooglePlay. 
 • Na prostredí záleží a je to dôležité! Buďte kreatívni a vymyslite, kde všade sa dá skákať a tancovať. Čím netradičnejšie prostredie zvolíte, tým lepšie! (...na futbale, v lese, v telocvični, v bazéne, v meste, v obchode, v tábore, na pumpe, na zmrzline, v noci, v jaskyni, v zámku, na dovolenke atď.). Môže to byť vonku aj vo vnútri. Tešíme sa na vašu kreatívu! ☺ 
 • Oblečenie účinkujúcich voľte decentné, bez nápisov, postavičiek, firemných alebo licencovaných log na oblečení. Ak sa vám podarí zladiť oblečenie k prostrediu, kde budete tancovať, bude to super! 
 • súťažím na FACEBOOKu - Video pridajte do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku a ste v hre o zaujímavé ceny. Sledujte náš profil “Spievankovo” a nič vám zo súťaže neujde. Budeme radi aj za každé zdieľanie súťaže, pomôžete nám tým rozskákať celé Slovensko! 
 • súťažím na INSTAGRAMe - Video pridajte na vlastný instagramový profil a nezabudnite použiť označenie #..... , dať follow na “spievankovo_official” a ste v hre o zaujímavé ceny. Dajte vedieť o súťaži známym, pomôžete rozšíriť túto myšlienku do celej krajiny. 
 • chcem zaradiť video DO KLIPU - Ak chcete, aby sme video zaradili do spoločného klipu, pošlite nám ho v maximálnej kvalite, dajte mu názov –, a pošlite na mailovú adresu: sutaz@spievankovo.sk do 31.7.2021 do 24:00 hod.. Príspevky poslané po tomto termíne nebudú do súťaže zahrnuté. Pre odoslanie použite službu wetransfer.com alebo www.uschovna.cz. Zároveň sa pochváľte svojim výtvorom ????, video pridajte na FB alebo IG a ste v hre o zaujímavé ceny (viď predchádzajúce dva body). 
 • Všetky vaše zaslané kreatívne a tanečné výkony budú vložené do spoločného klipu so Spievankou a Zahrajkom a zverejnené na našom Youtube-kanáli (FB, IG). 
 • ZDIEĽAJTE túto súťaž, aby sa o nej dozvedeli všetci! 

Špeciálnu, spievankovskú, cenu, vyhráva ten, kto pošle najkreatívnejšie video. Ďalší výherci budú vybraní náhodne zástupcami usporiadateľa súťaže prostredníctvom „livestream“.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 

V. Ceny

Odsek 1: Ceny do súťaže zabezpečili partneri súťaže a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať nasledujúce ceny: 

Špeciálna cena za kreativitu:

 • 1 x balíček produktov SPIEVANKOVO v hodnote 50 Eur podľa vlastného výberu s osobným venovaním 

Ceny v súťaži:

 • 2 x Darčeková MOL Group GIFT karta v hodnote 50 Eur na nákup paliva, tovaru alebo služieb na ľubovoľnej čerpacej stanici SLOVNAFT na Slovensku
 • 2 x poukážka LIDL v hodnote 50 Eur
 • 2 x voucher „Drink v oblakoch“ – rodinný vstup (2dosp.+2deti) na VYHLIADKOVÁ VEŽA UFO s občerstvením
 • 2 x voucher „RODINNÁ PLAVBA -Bratislavský okruh“ – rodinný vstup (2dosp.+2deti)
 • 2 x voucher „Rodinný VSTUP DO ZOO Bratislava“ – rodinný vstup (2dosp.+2deti)
 • 10 x voucher KIDSHOUSE (vstup pre 1 dieťa s doprovodom na 1 hod.)
 • 5 x voucher JUMPING ARENA (vstup pre 1 osobu na 1 hod.)
 • 5x voucher LASER ZONE (2 hry pre 1 osobu) 

Odsek 2: Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/spievankovo a https://www.instagram.com/spievankovo_official/, najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy. 

 

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Špeciálnu cenu získa výherca za najkreatívnejšie video, ktoré bude vybrané Organizátorom a výhercovia ostatných cien súťaže  budú vybraní do 5 dní po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercom bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr do 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook/Instagram najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook/Instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovný výber a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora alebo Usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení, a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 

VII. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely súťaže 

Účastník súťaže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje usporiadateľovi súťaže. 

Usporiadateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu usporiadateľa. Oprávneným záujmom usporiadateľa je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže. Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je: a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, b) vyhodnotenie s spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, c) identifikovanie výhercu, d) odovzdanie výhry výhercovi. 

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo usporiadateľa v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka. V prípade, že účastník súťaže odmietne usporiadateľovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné. 

Usporiadateľ získava a spracováva ako prevádzkovateľ aj ďalšie osobné údaje v rozsahu podľa pravidiel súťaže ako napr. užívateľské meno pre účet na príslušnej sociálnej sieti, a prípadne aj fotografia a/alebo video (ak boli poskytnuté v zmysle Pravidiel súťaže alebo ak boli zverejnené účastníkom súťaže na jeho verejnom profile v závislosti od spôsobu zverejnenia danej súťaže a jej organizácie a v závislosti od zapojenia do konkrétnej súťaže a pravidiel jednotlivých súťaží, a iných údajov nevyhnutných na zapojenie sa do súťaže, a to za účelom zapojenia sa účastníka do súťaže a jeho prípadného kontaktovania  a osobné údaje v rozsahu e-mail za (ii) účelom priameho marketingu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. na ktorom má Usporiadateľ oprávnený záujem spočívajúci v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto súťaže. 

V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí platí, že informácia v rozsahu verejného užívateľského mena pre účet na príslušnej sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa účastník súťaže zapojil do súťaže, môže byť za účelom zdokladovania priebehu súťaže a jej transparentnosti zverejnená na profile Usporiadateľa na príslušnej sociálnej sieti. Ůčastník súťaže berie na vedomie, že podmienky spracúvania OÚ na sociálnych sieťach sa spravujú spravujú zásadami spracúvania osobných údajov na týchto jednotlivých sociálnych sieťach a Usporiadateľ nevykonáva kontrolu nad týmto spracúvaním. 

Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

 

V Bratislave, dňa 24.6.2021